14 / 03 / 2010

Model „vyzrelosti“ manažmentu procesov

Ing. Michal Salaj

Model „vyzrelosti“ manaţmentu procesov, alebo aj Capability Maturity Model je model reprezentujúci organizáciu procesov spoločností skrz päť evolučných úrovní. Základnou myšlienkou stojacou za týmto modelom je idea organizácie, ktorá je schopná absorbovať a pouţívať informačný systém a tým aj softvér pre ňu navrhnutý. Pôvodne CMI model vznikol v softvérových spoločnostiach, ktorých implementácie v praxi často naráţali na mnohé problémy. Tieto však nepatrili do kategórie algoritmických riešení určitých úloh, ale pramenili skôr s organizáciou pracovnej sily, štandardizáciou postupov a manaţmentu novo zavedených aplikácií, ktorých vyuţiteľnosť s prínos nebol na takej úrovni, ako sa predpokladalo. Model preto priniesol špecifické kroky a aktivity, ktoré je nutné vyvíjať, aby mohli organizácie zvládať implementáciu a aplikáciu nových technológií a aplikácií v rámci svojich stávajúcich procesov.

 

14 / 03 / 2010

Model konštantnej rozpracovanej výroby

Ing. Michal Salaj

Systém konštantných zásob, ďalej len CONWIP je druh kanban systému s určitým prepojením na pôvodné tlakové systémy. V podstate predstavuje hybridný systém medzi tlakovým a ťahovým systémom. Zatiaľ čo kanban systém kontroloval každý procesný krok zvlášť, CONWIP definuje za pomoci signálov/kariet maximálnu úroveň zásob v rámci tzv. „slučky“. Po tom, ako sa minú zásoby na konci „slučky“, karta resp. signál tečie na jej začiatok a dáva tak signál k tlaku ďalšej produkcie. U kanban systému toto nie je možné, pretože kanban systém kontroluje každú operáciu osobitne.

 

14 / 03 / 2010

Porterov diamantový model

Ing. Michal Salaj

V posledných desiatich rokoch sú čím ďalej, tým viac nútené korporácie fungovať v globálnom kontexte. Aj keď korporácia neplánuje importovať, alebo exportovať priamo svoje produkty do zahraničia, manažmenty musia dôkladne sledovať medzinárodný vývoj, medzinárodné trhy, ako aj aktivity konkurencie a dodávateľov v globálnom meradle.
Práve zahraniční konkurenti vstupujúci na domáci trh predstavujú v dnešnej dobe najväčšiu výzvu pre spoločnosti a podniky už etablované. Michael Porter kvôli tomuto novému trendu v manažmentoch predstavil nový model, ktorý dovoľuje analyzovať národné hospodárstva a ich konkurencie schopnosť. Pri tejto analýze kladie vysoký dôraz na otázku, prečo niektoré priemyselné odvetvia v rámci niektorých národov sú konkurencieschopnejšie než iné.
V jeho knihe „The Competitive Advantage of Nations“, využíva jeho model determinujúcich faktorov k popísaniu národnej výhody. Následná aplikácia týchto faktorov do modelu zhlukov (clusters) predstavuje jeho známy Porterov diamantový model.

 

14 / 03 / 2010

Metodika ekonomického objednávkového množstva a bodu opätovného objednania

Ing. Michal Salaj

Modely zásob pre kalkuláciu optimálnych zásob a bodov opätovného objednania vytvorená dávno pred tým než sa objavili počítače. Keď prvý model T, p. Forda opúšťal výrobnú linku, výrobcovia už dávno využívali benefity manažmentu zásob, kedy určovanie efektívneho spôsobu zásobovania a veľkosti zásob tvorilo jednu zo základných funkcií vtedajšieho vznikajúceho manažmentu. Na otázku kedy a koľko objednať dáva práve najčastejšie odpoveď EOQ model a ostatné modely, ktoré vychádzajú z princípu určenia optimálnej veľkosti objednávky tak, aby náklady vzťahujúce sa na zásoby boli minimálne. Cieľom tejto časti je spracovať EOQ model a ďalšie modely, ktoré vychádzajú z tohto princípu, poukázať na ich spoločné vlastnosti a rozdiely.

14 / 03 / 2010

Kraljičov model analýzy nákupného portfólia

Ing. Michal Salaj

Kraljičov model analýzy portfólia pre nákup vznikol v roku 1983, ako odozva na vtedajšiu stále aktuálnejšiu a akútnejšiu problematiku výšky zásob produktov a kapitálu v spoločnostiach. „Kraljičova matica/štruktúra“ od Petra Kraljiča bola prvý krát publikovaná v článku "Purchasing must become Supply Management" – „Nákup sa musí stať Dodávateľským Manažmentom“ v Harvard Business Review (Sep-Okt 1983). Jeho podstatou je analýza portfólia nakupovaných polotovarov, materiálu, surovín, produktov a kapitálu, pričom táto môže byť použitá pre ľubovoľnú spoločnosť.

 

14 / 03 / 2010

Mapovanie hodnotového toku – value stream mapping

Ing. Michal Salaj

Mapovanie hodnotového toku je špecifický nástroj pre analýzu a návrh optimalizácie toku. Tento je veľmi populárnym predovšetkým v kruhoch „Lean“ oddelení, resp. oddelení štíhlej výroby. Mapa hodnotového toku, ďalej len VSM je vo svojej podstate rozšírením procesných máp, pričom v sebe kombinuje procesný model, kapacitný model, model zásob a model riadenia tokov. Táto metodika je založená na príprave fyzickej mapy s pomocou ceruzy a papiera, tak aby všetci členovia tímu boli priamo zainteresovaní do tohto procesu. Tvorbu môžeme porovnať k riadenému brainstormingu, kedy štruktúra práce je definovaná tokom produktu skrz výrobu a identifikáciou všetkých podstatných faktorov vplývajúcich na jeho konečnú podobu a stav.

 

14 / 03 / 2010

Model konkurenčnej výhody

Ing. Michal Salaj

Koncepcia konkurenčnej výhody a jej vplyv na manažment spoločností a organizácií je ďalším z princípov propagovaných Michaelom Porterom. Konkurenčnou výhodou môžeme charakterizovať výhodu, ktorú získa spoločnosť oproti svojim konkurentom keď ponúkne svojim zákazníkom väčšiu hodnotu, bud skrz nižšiu cenu, alebo poskytnutím lepších benefitov a služieb plynúcich z podstaty produktu, ktoré odôvodnia a tým aj ospravedlnia vyššiu cenu. Podľa modelu konkurenčnej výhody môže stratégia danej spoločnosti nadobudnúť buď ofenzívny, alebo defenzívny smer. Tento smer je definovaný v kontexte pozície v odvetví a na trhu, tak aby umožnil efektívne, výkonne a predovšetkým úspešne vygenerovať návratnosť investícií.

 

14 / 03 / 2010

Model rámca hodnotového reťazca

Ing. Michal Salaj

Model rámca hodnotového reťazca bol zadefinovaný Michaelom Porterom v roku 1985 v jeho knihe „Competitive Advantage: Creating and Sustaining Performance“. Tento model bol jedným z prvých, ktorý sa zaoberal problematikou, akým spôsobom môžu a vytvárajú spoločnosti hodnoty a konkurenčné výhody. Model rámca hodnotového reťazca popisuje a rozoberá jednotlivé aktivity spojené s uspokojovaním zákazníkovho dopytu s prihliadnutím na ciele spoločnosti. Model bol s úspechom používaný, ako silný nástroj pre strategické plánovanie organizácií viac než tri desaťročia. Hlavným cieľom tohto modelu je maximalizácia tvorby pridanej hodnoty pri minimalizácii nákladov.

 

14 / 03 / 2010

Predajcom riadené zásoby – Vendor Managed Inventory

Ing. Michal Salaj

VMI, alebo aj predajcom riadené zásoby je manažérsky model, ktorý dovoľuje dodávateľským/výrobným spoločnostiam: prístup, kontrolu a zásobovanie zásob u ich odberateľov, resp. zákazníkov. Benefitom takéhoto prístupu je jednoznačne zadefinované pravidlá pre manažment zásob, ktoré tak často absentujú u ostatných spoločností, ako aj benefity z držania zásob v účtovníctve a tým aj nižšie náklady na operatívu. Samotná metodika je založená na súbore modelov, ktoré pomáhajú nastaviť vzťahy v rámci dodávateľského reťazca, kedy dodávateľ na základe dohôd a informácií od odberateľa drží pre tohto určitú zásobu koncového produktu tak, aby bol schopný na požiadanie dodať potrebné vstupy.

 

14 / 03 / 2010

Referenčný model operácií dodávateľského reťazca - Supply-Chain Operations Reference Model

Ing. Michal Salaj

Referenčný model operácií dodávateľského reťazca, ďalej SCOR model, môžeme charakterizovať, ako procesný referenčný model, ktorý bol vyvinutý a rozvíjaný spoločnosťou Supply-Chain Council.

Supply-Chain Council (SCC), je nezávislou, neziskovou, globálnou korporáciou, pričom členstvo je otvorené všetkým organizáciám a spoločnostiam, ktoré chcú a sú zainteresované aplikáciou a rozvojom dodávateľských reťazcov za pomoci najnovších (state-of-the-art) systémov a praktík. SCOR model zachytáva konsenzus celej SCC spoločnosti na manažment dodávateľských reťazcov.

Jeho podstatou je štandard pre ľubovoľný segment priemyslu na poli diagnostických nástrojov pre manažment dodávateľských reťazcov. SCOR model dáva možnosť užívateľom adresovať, zlepšiť a efektívne komunikovať praktiky manažmentu dodávateľských reťazcov v rámci a medzi všetkými zaujatými subjektami.

 

14 / 03 / 2010

Teória obmedzení – Theory of constraints

Ing. Michal Salaj

Teóriu obmedzení, ďalej len TOC, vytvoril a rozvinul Dr. Eliyahu M. Goldratt. p. Goldratt je jedna z najvýznamnejších osobností svetového manažmentu minulého storočia, zakladateľ poradenskej siete Avraham Y. Goldratt Institute, autor niekoľkých bestsellerov preložených do viac, ako dvadsiatich jazykov. Teóriu obmedzení Goldratt prvý krát popísal v novele The Goal (Cieľ), ktorá v roku 1999 vyšla aj v českom jazyku.
TOC predstavuje ďalší z prístupov, ako nazerať na manažment tokov. Táto teória je zameraná predovšetkým na spôsob myslenia a prístupu k manažmentu, ako celku. Jej koncepcia veľmi radikálne mení zabehnutý spôsob nazerania na manažment dodávateľských reťazcov, ich konektivity a tokov.
Hlavnou myšlienkou TOC je vzťah medzi príčinou a následkom. Myšlienkový proces TOC nám poskytuje postup, ako skombinovať metodiku príčin a následkov s našimi nadobudnutými skúsenosťami, vedomosťami a intuíciou za účelom dosiahnutia poznania.